Formularz serwisowy

Dane zgłaszającego
Szczegóły reklamacji

  UWAGA!!!!!

  W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA SERWIS AKCEPTUJESZ REGULAMIN I PONIŻSZY CENNIK NAPRAW

  Skrócone informacje o serwisie - cały regulamin znajduje się pod cennikem napraw lub w dziale Regulamin Serwisu kart graficznych.

  Czas realizacji naprawy od 7 dni do 30 dni roboczych.

  Gwarancja na naprawę 12 miesięcy ( gwarancja udzielana jest konkretnie na element który został naprawiony lub wymieniony - klient otrzymuje rzetelną informację co zostało wykonane )

  Faktura VAT 23% na usługę wraz z opisem usterki i co zostało zrobione

  Rezygnacja z naprawy po wysyłce sprzętu jest możliwa po opłaceniu kosztów wysyłki + kosztów diagnozy (100 zł brutto). Za diagnozę klient nie płaci tylko w sytuacji kiedy naprawa jest nie możliwa tj. brak części, naprawa przekracza wartość sprzętu

  CENNIK NAPRAW:

  Rodzaj karty Orientacyjny koszt naprawy (kwota netto)
  GTX 660 Ti, GTX 670, GTX 680, GTX 690 od 100 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 780M, GTX 770 Ti, GTX 770, GTX 770M, GTX 765M, GTX 760 Ti, GTX 760, GTX 760M, GTX 750 Ti, GTX 750 Ti 4GB, GTX 750 od 120 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GTX 950, GTX 960 od 120 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GTX 970, GTX 980, GTX 980Ti, GTX TITAN X od 150 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GT 1030 od 100 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GTX 1050 2GB, GTX 1050 3GB, 1050Ti, 1060 3GB, 1060 5GB, 1060 6GB od 150 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  1070, 1070Ti od 200 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  1080, 1080Ti od 220 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  GTX 1650 i 1660 Super od 150 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 2060 od 150 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 2070 od 200 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 2080 od 220 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 2080 Ti od 250 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 3060, RTX 3060 Ti od 250 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 3070 od 280 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 3080 od 350 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 3090 od 400 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  AMD R7 360, R7 370, R9 380, R9 380X, R9 390, R9 390X, R9 Fury, R9 Nano, R9 Fury X, Pro Duo od 100 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 460, RX 470, RX 480 od 100 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 550, RX 560, RX 570, RX 580, RX 590 od 100 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX Vega 56, RX Vega 64 od 200 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 5500, RX 5500 XT, RX 5600, RX 5600 XT, RX 5700, RX 5700 XT, Radeon VII od 150 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 6700, RX 6800 od 220 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 6900 od 500 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 4060 od 220 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 4070 od 350 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 4080  od 500 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RTX 4090  od 800 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 7900 XT XTX od 800 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 7700 / 7800 od 500 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  RX 7600 od 300 zł + koszt części + podatek VAT 23 %
  Inne modele kart indywidualna wycena - proszę o kontakt

   

  REGULAMIN SERWISU KART GRAFICZNYCH:

  REGULAMIN USŁUGI NAPRAWY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.MOBIL3.PL

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi Naprawy za pośrednictwem sklepu internetowego www.mobil3.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) przez Usługodawcę.
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@mobil3.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 782 849 589 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego.
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.mobil3.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego - www.mobil3.pl, dostępnego na stronie: www.mobil3.pl, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.mobil3.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

  Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego – www.mobil3.pl, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

  Usługa Naprawy – płatna Usługa realizowana przez Usługodawcę polegająca w szczególności na ustaleniu, wycenie i naprawie usterki karty graficznej na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

  Diagnoza Usterki – szereg czynności wykonywanych przez Usługodawcę zmierzających do ustalenia i wyceny usterki karty graficznej, których koszt wynosi 100 złotych brutto. Rozliczenie Diagnozy Usterki następuje na zasadach określonych w Regulaminie.

  Cennik Napraw – cennik opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zawierający szacunkowy koszt naprawy kart graficznych w nim wyszczególnionych.

  Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

  1. Usługodawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego złożenie Zamówienia na Usługę Naprawy karty graficznej zgodnie z Cennikiem Napraw.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Klient zainteresowany Usługą Naprawy składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie informując Usługodawcę, m.in. o numerze seryjnym karty graficznej oraz opisując jej uszkodzenie.
  4. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Naprawy. Szczegółowa cena za wykonanie Usługi Naprawy zostanie ustalona zgodnie z ust. 8 poniżej. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o wykonanie Usługi Naprawy.
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia, Klient w terminie 7 dni wysyła kartę graficzną do Usługodawcy na adres: MACIEJ GIEMZA MOBIL3, ul. Żeromskiego 31/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  6. W przypadku braku wysyłki karty graficznej w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dostarczenia karty graficznej z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  7. Koszt wysyłki oraz koszt odesłania odpowiednio zabezpieczonej karty graficznej ponosi Klient. Usługodawca dokonuje zwrotu karty graficznej:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt odbiorcy (za pobraniem)
  8. Usługodawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania karty graficznej, dokonuje Diagnozy Usterki i informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms przesłanej na numer telefonu wskazany w formularzu, o szczegółach dotyczących naprawy oraz jej cenie.
  9. Klient, po otrzymaniu informacji wskazanych w ust. 8 powyżej, akceptuje bądź odrzuca zaproponowane warunki o czym informuje Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  10. Klient, który zaakceptuje zaproponowane warunki naprawy, zwolniony jest od kosztów wynikających z Diagnozy Usterki.
  11. Klient, który odrzuci zaproponowane warunki naprawy, zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy za Diagnozę Usterki płatnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odrzucenia tych warunków, oraz zobowiązany jest ponieść koszt wysyłki zgodnie z ust. 7 powyżej.
  12. Czas realizacji Usługi Naprawy wynosi od 7 do 30 dni roboczych od dnia akceptacji przez klienta warunków wyceny z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.
  13. Usługodawca za pośrednictwem wiadomości e-mail przekazuje Klientowi informację o dokonanej naprawie wraz z dowodem zakupu, szczegółowym opisem wykonanej Usługi Naprawy, listą wymienionych podzespołów oraz warunkach gwarancji.
  14. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia za Usługę, Usługodawca:
   1. odsyła kartę graficzną na adres korespondencyjny wskazany w formularzu, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy, lub
   2. wydaje kartę graficzną osobiście w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy, niezwłocznie przy dokonaniu płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
  15. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy przez Usługodawcę ze względu na brak nowych zamienników lub ograniczony dostęp do części karty graficznej, Usługodawca informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms o:
   1. możliwości rezygnacji z naprawy bez ponoszenia kosztów Diagnozy Usterki,
   2. możliwości wykupu karty graficznej przez Usługodawcę, lub
   3. dodatkowym czasie niezbędnym na sprowadzenie brakujących części.
  1. Usługodawca udziela Klientowi 12 miesięcznej gwarancji wyłącznie na podzespoły, które zostały naprawione w ramach zrealizowanej Usługi Naprawy. W razie wątpliwości, gwarancja nie uwzględnia podzespołów karty graficznej, których naprawa nie obejmowała.
  2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane przez Usługodawcę wraz z dowodem zakupu.
  1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Naprawy, a w szczególności jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
  2. Usługodawca przyjmuje i rozpoznaje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego – www.mobil3.pl.
  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.